Sammy McNeill

  • Sammy McNeill posted an update 3 months ago

    ایرانیان عزیز اخیراً شنیده شده عده ای سود جو و فریبکار در خیابان تکسیم از روی شناسایی چهره نژادی ایرانیان را هدف قرار میدهند افرادی فارسی زبان برای جلب اعتماد بیشتر و یا با صدا کردن سکس ایرانی یا سکس روسی و الفاظی اینچنینی نظر مخاطب را جلب کرده و با نشان دادن چند عکس فیک آنها را به کافه مورد نظر می کشانند بعد از ورود شما و نشستن روی میز یک یا چن…[Read more]

  • Sammy McNeill became a registered member 3 months ago